บทความ


        -  อรสา สภาพพงษ์. (2561). คุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ต่อความสำคัญในการบริหารงานขององค์การ. การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5 

        -  อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน. (2561). การบริหารความขัดแย้งภายในองค์การ. การประชุมวิชาการระดับชาติ  สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5

         -  นาตยา อารยเขมกุล.(2561).การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงนวัตกรรมในยุคประเทศไทย 4.0. การประชุมวิชาการระดับ ชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5

        -  ประดิษฐ์ โพธิทะโสม, นาตยา อารยเขมกุล และประทีป มากมิตร. (2561). พฤติกรรมตามหลักอิทธิบาท 4 ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชีย 
             อาคเนย์.การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้ง ที่ 5

         -   เพชรสุดา  เชียรเทียนทอง, อภิญญา คงอุทัยกุล และประทีป  มากมิตร. (2561). ปัจจัยสนับสนุนการประกันคุณภาพ การศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย
             อาคเนย์.การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 5   
Comments