หลักสูตร

            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์   มุ่งผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และความรู้
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ   รองรับความต้องการของสังคม   ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

1.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถประยุกต์ใช้


ตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ที่ว่า นักศึกษาของเราจะต้อง

"มีคุณธรรม  เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สามารถเทคโนโลยี"