การประชุมวาระเร่งด่วนของสาขา

โพสต์26 มี.ค. 2558 00:24โดยSumana Sukaphan
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการทำผลงานทางวิชาการ
อันได้แก่ การแต่งหนังสือหรือตำรา / การเขียนบทความ และงานวิจัย โดยมีการประชุมกันใน
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3  อาคาร
สำนักอธิการบดี


Comments