การศึกษาดูงานในประเทศ

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560