ประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    เอกสารประกอบการตรวจประกันคุณภาพ  


 

-หลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

-หลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย์

-หลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

-หลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชา
 ของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

-หลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

-หลักฐานหมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ
 แนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

-หลักฐานหมวดที่ 7 แผนการดำเนินการเพื่อ
 พัฒนาหลักสูตร

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ

-รายงานการประชุมครั้งที่ 1    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 2    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 3    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 4    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 5    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 6    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 7    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 8    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 9    Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 10  Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 11  Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 12  Click..ดูเอกสาร
-รายงานการประชุมครั้งที่ 13  Click..ดูเอกสาร

      รูปภาพประกอบการตรวจประกันคุณภาพ    


 
        กำหนดการการตรวจประกันคุณภาพ        


 
-รองคณบดีคณะบริหารธุุรกิจ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเชิญประชุมในวันเสาร์ที่ 
10 มีนาคม 2561Comments