ประวัติ

        ปี พ.ศ. 2520 ก่อตั้งคณะบริหารธุรกิจ ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี 2    ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  และ    ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด  ต่อมาในปี 2530 คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (เดิม) ได้การรับรองมาตรฐานโดยทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2532 และในปี พ.ศ. 2532 คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  และ สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล  หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2535 วิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น  "มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์"  และในเวลาต่อมา  "สาขาวิชาการบริหารงานบุคคล"  ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์" โดยมี นายนพ ศรีบุญนาค (ตำแหน่งล่าสุดก่อนพ้นจากการเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็น ผศ.ดร.นพ ศรีบุญนาค) เป็นหัวหน้าสาขาวิชา  และได้มีการปรับเปลี่ยนหัวหน้าสาขาวิชาอีกหลายท่าน ดังนี้

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2532  อาจารย์เพชรสุดา  เชียรเทียนทอง  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล (เดิม)

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545  อาจารย์สุดารัตน์  ถมกระจ่าง  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

        เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2552  อาจารย์พูลศักดิ์  พรหมสาระเมธี  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์