ติดต่อสาขา
 
ท่านสามารถติดต่อสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เรื่องใด ๆ ก็ตาม มีหลายช่องทาง
ให้ท่านได้สื่อสารกันค่ะ

Facebook
ของสาขาวิชา
HRM Team
โทรศัพท์ / ไลน์
ของอาจารย์
แต่ละท่าน